PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 21/01/2022

30,99% Pensionistas sobre poboación total