PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 21/10/2020

30,99% Pensionistas sobre poboación total