PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 04/06/2020

30,99% Pensionistas sobre poboación total