PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 17/04/2021

30,99% Pensionistas sobre poboación total