PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 20/03/2023

30,73% Pensionistas sobre poboación total