PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 29/06/2022

30,73% Pensionistas sobre poboación total