OOcupados por rama de actividade

Data da consulta: 14/06/2024

A Agricultura, gandaría, caza e silvicultura

B Industrias da alimentación, bebidas e tabaco

C Industria téxtil, do coiro e do calzado

D Industria da madeira e da cortiza, salvo mobles; cestaría e esparataría

E Industria do papel, artes gráficas e reproduccion de soportes gravados

F Industrias extractivas, refinación de petróleo, fabricación de produtos farmacéuticos, de caucho e plásticos, doutros produtos minerais non metálicos, de produtos metálicos, netalurxia, enerxía, gas e auga

G Fabricación de maquinaria, material eléctrico, material de transporte e industrias manufactureiras diversas

H Construción

I Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas

J Comercio por xunto e ao retallo

K Transporte e almacenamento

L Hostalaría

M Información, comunicacións, actividades artísticas, recreativas e de entretenemento

N Actividades financeiras e de seguros

O Actividades inmobiliarias, administrativas e servizos auxiliares

P Actividades profesionais, científicas e técnicas

Q Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria

R Educación

S Actividades sanitarias e de servizos sociais

T Outros servizos