PProduto Interior bruto e valor engadido Bruto

Data da consulta: 14/06/2024

O_U Administración pública e defensa, seguridade social obligatoria, educación, actividades sanitarias e de servizos sociais, actividades artísticas, recreativas e de entreteñemento, reparación de artículos de uso doméstico e otros servizos 0
K_N Actividades financieiras e de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionais, científicas e técnicas, actividades administrativas e servizos auxiliares 0
G_J Comercio ao por maior e ao por menor, reparación de vehículos de motor e motocicletas, transporte e almaceamento, hostelería, información e comunicación 0
F Construcción 0
B_E Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado, suministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 0
A Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 0
PIB 2019 (último dato dispoñible): 7.188.956
A Agricultura, gandería, silvicultura e pesca
B_E Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado, suministro de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación
F Construcción
G_J Comercio ao por maior e ao por menos, reparación de vehículos de motor e motocicletas, transporte e almaceamento, hostelería, información e comunicación
K_N Actividades financieiras e de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas e técnicas, actividades administrativas e servicizos auxiliares
O_U Administración pública e defensa, seguridade social obligatoria, educación, actividades sanitarias e de servicios sociais, actividades artísticas, recreativas e de entreteñemento, reparación de artículos de uso doméstico e outros servizos