PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 03/12/2023

30,73% Pensionistas sobre poboación total