PPorcentaxe de pensionistas sobre o total da poboación

Data da consulta: 14/06/2024

30,73% Pensionistas sobre poboación total