SSaldo migratorio (Comarcal)

Data da consulta: 01/03/2024

Saldo migratorio para cada ámbito territorial, é a diferencia entre o número de inmigracións e o número de emigracións. Se é positivo indica que as entradas de poboación superan as saídas e se é negativo o contrario.

2569
TOTAL PROVINCIA OURENSE