MMapa Poboación Concellos

Menos de 1000 habitantes
1001-5000 habitantes
5001-10000 habitantes
10001-20000 habitantes
Más de 100.000 habitantes

Data da consulta: 14/06/2024